Liceum Ogólnokształcące
ul. Rajdowa 13 (Retkinia)
94 - 003 Łódź
tel: 42 686 86 87
lykeion@lykeion.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące,
ul. Rajdowa 13 (Retkinia) Łódź
tel: 42-686-86-87 
lykeion@lykeion.edu.pl

 

D Y S C Y P L I N A                  
    T R A D Y C J A                  
            K R E A T Y W N O Ś Ć    
            E N T U Z J A Z M        
            I N D Y W I D U A L I Z M
          M O T Y W A C J A          
  O S I Ą G N I Ę C I A