Liceum Ogólnokształcące
ul. Rajdowa 13 (Retkinia)
94 - 003 Łódź
tel: 42 686 86 87
lykeion@lykeion.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące,
ul. Rajdowa 13 (Retkinia) Łódź
tel: 42-686-86-87 
lykeion@lykeion.edu.pl

 

REGULAMIN
KONKURSU "VII MISTRZOSTW SZARADZIARSKICH"
Liceum Ogólnokształcące


I.ORGANIZATOR:

Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Oświatowego LYKEION przy ul. Rajdowej 13 w Łodzi zwane dalej organizatorem. Koordynatorem konkursu
jest mgr Wioletta Szubka. Telefon (42) 6868667.

II.SPONSORZY:

 • organizator,
 • Auto Szkoła KOWALSKI przy ul. Lutomierskiej 69 w Łodzi.

 

III. ADRESAT KONKURSU

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego.

 

IV. CELE KONKURSU        

 • wyzwalanie aktywności twórczej uczniów rozwiązujących problemy logiczne i szaradziarskie,
 • pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania  i przedstawiania informacji,
 • inspirowanie nauczycieli do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach     edukacyjnych,
 • ukazanie uniwersalności  wykorzystania metod matematycznych w rozwiązywaniu problemów holistycznych,
 • rozwijanie  umiejętności językowych uczniów.

 

V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs  składa się z następujących etapów:

 • I - szkolny,
 • II – finał.

 

I - etap konkursu przeprowadza szkolna komisja konkursowa.

II - etap konkursu przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Społecznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Oświatowego LYKEION w Łodzi. Zestawy zadań na poszczególne etapy  przygotowane są  przez  organizatora konkursu.

Czas trwania każdego etapu – 60 minut. 

Każdy etap konkursu składa się z części pisemnej obejmującej zadania diagramowe (krzyżówki, wirówki, jolki, itp.), drobne formy szaradziarskie (anagramy, kalambury, itp.)
oraz zadania logiczne.

Do II – ego etapu konkursu szkoły zgłaszają uczniów, którzy uzyskali co najmniej 60% liczby punktów możliwych do zdobycia.

Finał wyłoni zwycięzców konkursu.

 

VI.   PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja będzie oceniać umiejętność rozwiązywania problemów logicznych i szaradziarskich w sytuacjach teoretycznych oraz praktycznych. Zadania I – ego etapu będą przygotowane
w języku polskim, zaś II – ego w języku polskim, angielskim, niemieckim, włoski i francuskim. Zadania z II – ego etapu uczeń rozwiązuje w jednym z wyżej proponowanych języków. Uczniowie, którzy podejmą się rozwiązywania zadań w języku obcym otrzymają dodatkowo
1 punkt.

 

VII.   TERMINARZ KONKURSU

 • data I – ego etapu konkursu –18  lutego 2015r. (środa), godz. 9.00.,
 • data II – ego etapu konkursu 13 marca 2015r. (piątek), godz. 13.00.

 

VIII. ZALECANA LITERATURA

Dostępne na rynku pozycje szaradziarskie, np. Wydawnictwo ROZRYWKA, Wydawnictwo LOGI.

 

IX. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU

 • kartę zgłoszenia uczestnictwa w  konkursie do I – ego etapu - szkolnego (załącznik nr 1) należy przesłać do  dnia 29 stycznia 2015r. (czwartek) na adrese-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po otrzymaniu zgłoszenia koordynator konkursu do dnia13 lutego 2015r. (piątek) prześle szkolnemu koordynatorowi konkursu zestaw zadań i  kartę odpowiedzi
dla ucznia oraz rozwiązanie dla nauczyciela.

 • kartę zgłoszenia uczestnictwa w  konkursie do II – ego etapu – finał (załącznik nr 2) należy przesłać do  dnia24 lutego 2015r. (wtorek) na w/w adres e-mail.

 

X.   MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI KONKURSOWYCH

 • I etap – w szkole, biorącej udział w konkursie
 • II etap – w siedzibie organizatora.

 

XI. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW - FINAŁ

Wyniki z II - ego etapu konkursu organizator prześle przewodniczącemu szkolnej komisji drogą elektroniczną do dnia 20 marca 2015r. (piątek).

 

XII.   NAGRODY

 • zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy;
 • rabat za kurs teoretyczny na prawo jazdy w Auto Szkole KOWALSKI za zajęcie poniższych miejsc:

· I – ego – 15%,

· II – ego – 10%,

· III – ego – 5%.

W przypadku, gdy uczeń, który zajął w/w miejsce ma prawo jazdy może swoją nagrodę przekazać znajomemu / rodzinie na podstawie vouchera

 • opiekunowie uczniów otrzymają podziękowanie za ich przygotowanie do konkursu.

 

XIII.   UWAGI KOŃCOWE

 • każdy uczeń przystępując do eliminacji konkursowych zobowiązany jest do okazania ważnej legitymacji szkolnej,
 • uczestnicy konkursu powinni być zaopatrzeni w przyrządy geometryczne i prosty kalkulator,
 • niestawienie się uczniów oznacza rezygnację z udziału w konkursie,
 • o terminie podsumowania konkursu opiekunowie uczniów zostaną poinformowani odrębnym pismem,
 • uczestnicy akceptują fakt, że organizator jest uprawniony do opublikowania imion
 • i nazwisk uczniów oraz ich opiekunów, jaki i nazwy szkoły na stronie internetowej organizatora: http://www.lykeion.edu.pl,
 • zamieszczenie plakatu o konkursie na tablicy informacyjnej szkoły (załącznik 3),
 • konkurs jest bezpłatny.

XIV.   ZAŁĄCZNIKI (karty zgłoszeniowe)

Załącznik 1

Załącznik 2