Liceum Ogólnokształcące
ul. Rajdowa 13 (Retkinia)
94 - 003 Łódź
tel: 42 686 86 87
lykeion@lykeion.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące,
ul. Rajdowa 13 (Retkinia) Łódź
tel: 42-686-86-87 
lykeion@lykeion.edu.pl

 

I  Literatura

 

1. Humor, ironia i groteska jako sposób prezentowania rzeczywistości  w dziełach literackich. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

 

2. Moment śmierci bohatera w literaturze. Przedstaw zjawisko, analizując  wybrane przykłady.

 

3. Gombrowiczowskie spojrzenie na świat. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

 

4. Różne kreacje zakochanego mężczyzny w literaturze. Omów zagadnienie, dokonując analizy przykładów literackich

 

5. Magia i fantastyka w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

 

6. Motyw tańca w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

 

7. Inspiracje ludowością w dziełach literackich. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

 

8. Zmagania jednostki z alegoryczną siłą zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

 

9. Rola oręża i zbroi w ukazaniu historii narodu polskiego. Omów zagadnienie, odwołując się do analizy wybranych przykładów.

 

10. Motyw obłędu i szaleństwa w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się
do wybranych przykładów.

 

11. Przedstaw zjawisko prekursorstwa w literaturze różnych epok, analizując wybrane przykłady.

 

12. Przedstaw sposoby kreacji przestrzeni w różnych typach dramatu na podstawie analizy przykładów.

 

13. Miłość jako żywioł budujący. Przeanalizuj różne ujęcia tego zagadnienia w wybranych utworach literackich.

 

14. Zjawisko konfliktu pokoleniowego, jego przyczyny i skutki. Porównaj ujęcie problemu w wybranych utworach literackich.

 

15. Przedstaw oblicza samotności wybranych bohaterów literackich, analizując różne ujęcia.

 

16. Dokonując analizy wybranych tekstów, przedstaw różnorodność liryki erotycznej.

 

17. Przedstaw refleksje twórców o wpływie historii na życie człowieka w wybranych utworach i dokonaj analizy porównawczej.

 

18. Kontrast jako metoda prezentacji bohaterów literackich. Przedstaw funkcje takiego sposobu kreacji postaci, analizując różne przykłady.

 

19. Literackie kreacje ludzi szczęśliwych. Przedstaw na wybranych przykładach źródła radości w życiu człowieka.

 

20. Przyczyny zła w świecie. Przeanalizuj refleksje twórców literatury rozstrzygających jeden z najważniejszych problemów ludzkości.

 

21. Słynne polemiki polityczne w literaturze. Przedstaw ich funkcje w wybranych utworach literackich.

 

22. Przedstaw różne ujęcia zjawiska zależności życia jednostki od rytmu cyklicznych przemian w naturze na podstawie analizy przykładów.

 

23. Literackie powroty do arkadii młodości. Rozwiń temat, analizując wybrane przykłady.

 

24. Przedstaw różne sposoby kreowania postaci poszukujących sensu życia na podstawie analizy przykładów.

 

25. Przeanalizuj różne sposoby tworzenia wizerunku karierowicza, analizując wybrane utwory.

 

26. Przedstaw sposoby prezentacji walk w utworach, w których występują sceny batalistyczne.

 

27. Przeanalizuj problem zależności kreowanego obrazu literackiego od środowiska twórcy na wybranych przykładach.

 

28. Przedstaw różne ujęcia motywu wędrówki w literaturze na podstawie analizy przykładów.

 

29. Przeanalizuj funkcje motywu buntu w literaturze różnych epok.

 

30. Przedstaw różne obrazy ojczyzny w literaturze na podstawie analizy przykładów.

 

31. Omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze, analizując wybrane przykłady.

 

32. Groteska jako sposób prezentacji świata przedstawionego. Przeanalizuj tę kategorię estetyczną i określ jej funkcje, odwołując się do wybranych dzieł literackich.

 

33. Przedstaw romantyczną koncepcję miłości i polemikę na podstawie analizy wybranych utworów.

 

34. Mit i jego reinterpretacja w literaturze współczesnej. Przeanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach utworów literackich.

 

35. Rozmowy z Bogiem w literackim przekazie wybranych poetów. Przedstaw zagadnienie na przykładach utworów z różnych epok.

 

36. Zaprezentuj różne literackie wizje gniazda rodzinnego na podstawie analizy przykładów.

 

37. Małe ojczyzny bohaterów literackich. Omów różne sposoby ujęcia tematu na podstawie analizy przykładów.


 

38. Przedstaw różne postawy ludzi młodych wobec otaczającego ich świata, analizując wybrane przykłady.

 

39. Zaprezentuj funkcjonowanie motywu samotności, analizując wybrane przykłady.

 

40. Zinterpretuj wybrane dramaty modernistyczne jako przykład syntezy sztuk.

 

41. Człowiek wobec czasu. Dokonaj analizy wybranych utworów literackich różnych epok.

 

42. Omów zagadnienie żywotności tradycji romantycznej w literaturze następnych epok na podstawie analizy przykładów.

 

43. Przeanalizuj na wybranych przykładach dzieł sposoby prezentowania w literaturze miast przeklętych i miast ukochanych.

 

44. Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Zbadaj funkcje tego sposobu kreacji świata przedstawionego na podstawie analizy przykładów.

 

45. Autobiografia jako tworzywo literackie. Omów temat, analizując wybrane przykłady.

 

46. Przedstaw literackie przykłady bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych na podstawie analizy przykładów.

 

47. Zaprezentuj sposoby wykorzystania motywu winy i kary w literaturze różnych epok na podstawie analizy przykładów.

 

48. Miłość jako siła fatalna. Omów temat, analizując wybrane teksty literackie.

 

49. Przeanalizuj różne sposoby prezentacji dworu szlacheckiego w literaturze.

 

50. Przedstaw nowatorstwo dokonań artystycznych Witkacego, Schulza  i Gombrowicza  na podstawie analizy przykładów.

 

51. Różne wizerunki matek w literaturze. Zaprezentuj temat, analizując przykłady z różnych epok.

 

52. Zaprezentuj przypowieść jako gatunek literackiej moralistyki i omów jej funkcję dydaktyczną na podstawie wybranych przykładów.

 

53. Postać rycerza i motyw walki rycerskiej serio oraz parodystycznie. Omów różne ujęcia tematu na podstawie analizy przykładów.

 

54. Porównaj obrazy Warszawy w wybranych utworach literackich na podstawie analizy przykładów.

 

55. Człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Omów różne postawy bohaterów na podstawie analizy przykładów.

 

56. Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory.

 

57. Motyw apokalipsy w literaturze polskiej różnych epok. Zbadaj funkcje ujęć tego motywu na podstawie analizy przykładów.

 

58. Postać bohatera tragicznego. Przedstaw temat, analizując przykłady z różnych epok.

 

59. Wielkie monologi w literaturze. Przedstaw ich wpływ na charakterystykę postaci, analizując i interpretując wybrane teksty z różnych epok.

 

60. Motyw franciszkański w literaturze. Przywołując właściwe przykłady, omów jego funkcje i sposób występowania w utworach różnych epok.

 

61. Przedstaw i ustosunkuj się do literackich wizji rozwoju cywilizacji przedstawionych
w wybranych utworach XX wieku. W wypowiedzi wykorzystaj interpretację wybranych tekstów.

 

62. Portret Sarmaty w literaturze baroku i oświecenia. Porównaj sposoby przedstawienia go, analizując wybrane przykłady.

 

313. Różne sposoby prezentowania konfliktu pokoleń w literaturze. Przedstaw, analizując wybrane przykłady.

 

64. Przedstaw wpływ tytułu i motta na interpretację wybranych utworów literackich.

 

65. Różne formy dokumentaryzmu w literaturze współczesnej. Zanalizuj

i zinterpretuj na podstawie wybranych  przykładów.

 

66. Miejsce listu w utworach literackich. Analizując właściwie dobrane przykłady, przedstaw sposób wykorzystania listu w dziele literackim i omów jego rolę.

 

67. Epistolografia dawna i współczesna. Omów tematykę, analizując wybrane przykłady
z dwóch epok.

 

68. Formy i funkcje publicystyki. Omów temat, przywołując odpowiednio dobrane utwory wybranej epoki. Uwzględnij uwarunkowania społeczne sprzyjające jej rozwojowi.

 

69. Różne sposoby funkcjonowania postawy prometejskiej. Omów, analizując celowo dobrany materiał literacki.

 

70. Różnorodne ujęcia motywu rodziny w literaturze. Analizując problem, odwołaj się do wybranych przykładów.

 

71. Różne sposoby wykorzystania motywu szaleńca /szaleństwa w literaturze. Zanalizuj problem, odwołując się do przykładów.

 

72. Ukaż problem odwiecznej walki dobra ze złem w wybranych utworach literatury fantastycznej.

 

73. Przedstaw problem buntownika w wybranych utworach pokolenia kontestatorów.

 

74. Dziecko jako bohater dzieła literackiego. Przedstaw sposoby ujęcia tego motywu na wybranych przykładach.

 

75. Ukaż różnorodne portrety kobiet w literaturze wybranych epok.

 

76. Mitologiczne toposy w literaturze. Zaprezentuj ich funkcjonowanie na wybranych przykładach.

 

77. Przedstaw różne sposoby ujęcia toposu wsi na przykładzie wybranych utworów.

 

78. Omów sposób funkcjonowania motywów fantastycznych w wybranych utworach literackich.

 

79. Omów sposób funkcjonowania toposu miłości rodzicielskiej w literaturze wybranych epok.

 

80. Scharakteryzuj przyczyny i oceń skutki mezaliansów prezentowanych w literaturze XIX i XX wieku. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 

81. Ukaż motyw walki o niepodległość w wybranych utworach literackich.

 

82. Rola liryzmu i ironii w utworach Mariana Hemara, twórcy polskiego kabaretu.

 

83. Na wybranych przykładach omów związki między baśniami, legendami i innymi przekazami ludowymi a literaturą fantastyczną.

 

84. Odwołując się do przykładów z różnych epok, przedstaw nawiązania do twórczości Jana Kochanowskiego w literaturze polskiej.

 

85. Niepokoje ludzi schyłku wieków. Dokonaj analizy zjawiska na przykładzie wybranych utworów.

 

86. Moralitetowy człowiek jako bohater literatury XX wieku. Przedstaw kreacje dwóch (2) wybranych bohaterów.

 

87. Inteligent jako bohater literacki. Omów temat na wybranych przykładach.

 

88. Zinterpretuj rolę utopii i antyutopii w wybranych utworach różnych epok.

 

89. Przedstaw sposób prezentacji i funkcje obrazów przyrody tatrzańskiej w literaturze polskiej.

 

90. Przedstaw problem władzy na przykładzie wybranych utworów literackich.

 

91. Przedstaw na wybranych przykładach różnorodne ujęcie motywu pracy w literaturze.

 

92. Mój region - Łódź w literaturze. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady literackie.

 

93. Polacy w satyrze i karykaturze. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje.

 

94. Kochankowie w literaturze polskiej i obcej. Omów zagadnienie na dowolnie wybranych utworach literackich.

 

95. Człowiek marionetką w teatrze świata. Omów zagadnienie na dowolnie wybranych przykładach dzieł literackich.

 

96. Sylwetki Żydów w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na dowolnie wybranych przykładach dzieł literackich.

 

97. Motyw kata i ofiary w literaturze XX wieku. Omów zagadnienie na dowolnie wybranych przykładach dzieł literackich.

 

98. Zaprezentuj obecność tradycji szekspirowskiej w literaturze.

 

99. Różnorodność obrazów i ocen społeczeństwa polskiego w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.

 

100. Romantyczny model miłości i polemika z nim w literaturze późniejszych epok. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

 

101. Indywidualizm bohaterów utworów Stanisława Lema – ich siłą czy słabością? Omów zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł S. Lema.


 

II   Korespondencja sztuk

 

1. Biografia jako klucz do rozumienia twórczości malarskiej i literackiej. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady dzieł artystycznych.

 

2. Przedstaw sposoby portretowania postaci matek cierpiących w literaturze i malarstwie na podstawie analizy przykładów.

 

3. Porównaj obraz powstania styczniowego w wybranych utworach literackich i sztukach plastycznych, analizując przykłady.

 

5. Reżyser filmowy jako interpretator dzieła literackiego i artysta. Przeanalizuj dokonania artystyczne wybranego twórcy filmu.

 

6. Specyfika pejzażu polskiego. Przedstaw ujęcia plastyczne i literackie obrazów na podstawie analizy przykładów.

 

7. Łódź w malarstwie i literaturze. Przeanalizuj obrazy na wybranych przykładach.

 

8. Przedstaw wybrane dokonania awangardy artystycznej w teatrze powojennym na podstawie analizy przykładów.

 

9. Teatralne realizacje dzieł klasyków w okresie powojennym. Przedstaw analizę i ocenę wybranych przedstawień.

 

10. Literatura i muzyka – wzajemne inspiracje. Przeanalizuj zjawisko na wybranych przykładach.

 

11. Portrety chłopów w malarstwie i literaturze. Przedstaw wybrane ujęcia artystyczne, dokonując analizy przykładów.

 

12. Porównaj sposoby przedstawiania scen batalistycznych a literaturze i malarstwie, analizując wybrane przykłady.

 

13. Artystyczne obrazy aniołów. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady dzieł malarskich i literackich.

 

14. Dokonaj analizy koncepcji inscenizacyjnych wybranych dramatów romantycznych.

 

15. Scharakteryzuj nowatorskie poszukiwania w teatrze polskim, analizując wybrane spektakle.

 

16. Od Szekspira do Wyspiańskiego. Przedstaw ewolucję dramatu i teatru, analizując wybrane przykłady.

 

17. Młodzi gniewni w literaturze i filmie. Przedstaw sylwetki bohaterów na podstawie analizy wybranych przykładów.

 

18. Pejzaż romantyczny. Omów funkcjonowanie tego zjawiska w poezji, malarstwie, analizując przykładowe obrazy.

 

19. Motywy spotkania i rozstania w literaturze i filmie. Przeanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach dzieł.

 

20. Porównaj sposoby kreowania portretów kobiet w literaturze i malarstwie na podstawie analizy wybranych przykładów.

 

21. Symbolizm w poezji i malarstwie. Przeanalizuj zjawisko na wybranych przykładach.

 

22. Obraz przyrody tatrzańskiej w literaturze, malarstwie i fotografii artystycznej. Przeanalizuj temat na wybranych przykładach dzieł.

 

23. Omów motyw czterech pór roku w literaturze, muzyce i malarstwie, analizując wybrane dzieła.

 

24. Dzieło filmowe jako adaptacja literatury i sztuka sama w sobie. Przeanalizuj na wybranych przykładach sposób funkcjonowania obrazu filmowego w obu przypadkach.

 

25. Pozatekstowe środki wyrazu w teatrze. Przeanalizuj zagadnienie na przykładzie wybranych inscenizacji w kontekście literackich pierwowzorów.

 

26. Porównaj sposoby kreowania portretów Sarmaty w literaturze i malarstwie na podstawie analizy przykładów.

 

27. Impresjonistyczne pejzaże w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.

 

28. Różne portrety Chrystusa. Przedstaw ujęcia literackie i malarskie na podstawie analizy wybranych przykładów.

 

29. Łódź jako centrum kultury. Przedstaw osiągnięcia wybranych twórców związanych z Łodzią.

 

30. Artystyczne wizje rzeczywistości prowincjonalnych miasteczek. Przeanalizuj temat, odwołując się do prozy i malarstwa B. Schulza i obrazów M. Chagalla.

 

31. Człowiek wobec Boga. Przedstaw różne ujęcia motywu, analizując wybrane dzieła sztuki.

 

32. Różne wizje piekła w sztuce. Przedstaw ujęcie literackie i malarskie na podstawie analizy wybranych przykładów.

 

33. Motywy orientalne inspiracją dla sztuki różnych epok. Przywołaj dzieła literackie, malarskie i muzyczne, analizując wybrane przykłady.

 

34. Fascynacja nowoczesnością i jej odzwierciedlenie w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

 

35. Motyw ofiary niewinnej w sztuce różnych epok. Przedstaw różne ujęcia motywu na podstawie analizy dzieł literackich i malarskich.

 

36. Historia w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 

37. Motyw tańca w sztuce. Omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładach.

 

38. Moralna odpowiedzialność jednostki za swe czyny. Rozważ zagadnienie, odwołując się do przykładów literackich i filmowych.

 

39. Motyw Ikara w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj wybrane przykłady.

 

40. Motyw maryjny w różnych dziedzinach sztuki. Zaprezentuj wybrane przykłady.

 

41. Motyw stworzenia świata i człowieka. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów z literatury, malarstwa lub filmu.

 

42. Biblia kluczem do odczytania dzieł sztuki. Omów temat na podstawie wybranych przykładów.

 

43. Brzydota w sztuce. Przedstaw zjawisko na przykładzie wybranych dzieł.

 

44. Portret ,,żony modnej” w sztuce. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

 

45. Rzeczywistość polska w filmowych dziełach Andrzeja Wajdy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

46. Stanisław Wyspiański-malarz, dramaturg, poeta... Zaprezentuj sylwetkę twórczą artysty.

 

47. Synkretyzm sztuk w okresie modernizmu w Polsce i Europie. Omów to zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.

 

48. Wielcy kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie teatralne i filmowe.

 

49. Dawniejsze i współczesne wzorce rodziny. Przedstaw problem na podstawie literatury, filmu lub innych dzieł kultury.

 

50. Kreacje herosa w dziełach literackich i filmowych. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.

 

52. Specyfika kabaretu jako dziedziny sztuki. Omów na wybranych przykładach. 

III   Język

 

1. Językowy zapis historii i kultury polskiej w piosenkach Jacka Kaczmarskiego. Dokonaj analizy tekstów tego artysty.

 

2. Przedstaw cechy stylu wybranego dzieła literackiego, analizując wybrany przykład.

 

3. Omów zjawisko specyfiki stylu wybranego autora na podstawie analizy wybranych tekstów.

 

4. Przeanalizuj zjawisko związku założeń ideowych epoki ze specyfiką języka wybitnych dzieł, które ją reprezentują.

 

5. Przeanalizuj najbardziej typowe błędy językowe w czasopiśmie, po które najczęściej sięgasz i dokonaj ich klasyfikacji.

 

6. Omów zjawisko i funkcje archaizacji języka wybranych powieści historycznych na podstawie analizy przykładów.

 

7. Odbicie konfliktu pokoleń w języku. Omów zjawisko zależności mowy od wieku nadawcy komunikatu na podstawie analizy przykładów.

 

8. Sztuka przekładu. Przeanalizuj dwie różne realizacje językowe wybranego obcojęzycznego tekstu literackiego.

 

9. Zastosowanie środków językowych w tekstach piosenek. Dokonaj analizy języka, odwołując się do tekstów piosenek wybranych zespołów.

 

10. Gwara mojego regionu. Przedstaw cechy gwarowe charakterystyczne dla wybranego terytorium na podstawie analizy wybranych przykładów.

 

11. Na podstawie analizy języka narracji wybranych utworów określ funkcję języka potocznego w literaturze współczesnej.

 

12. Neologizmy w poezji. Przedstaw ich budowę słowotwórczą i funkcję w wybranych utworach literackich na podstawie analizy wybranych przykładów.

 

13. Archaizacja języka i jej rola w utworze literackim. Omów problem na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego.

 

14. Pastisz i parodia jako stylizacje żartobliwe. Przedstaw te zjawiska i wyjaśnij ich funkcje na przykładzie analizy zgromadzonego materiału językowego.

 

15. Biblijne związki frazeologiczne w literaturze. Przedstaw funkcje tych związków, analizując zgromadzony materiał językowy.

 

16. Przedstaw zjawisko nowomowy jako przykład wpływu propagandy na język na podstawie zgromadzonego materiału językowego.

 

17. Gwara szkolna różnych pokoleń. Przedstaw temat, analizując zgromadzony samodzielnie materiał językowy.

 

18. Różnorodność i funkcje chwytów retorycznych w publicystyce renesansowej, oświeceniowej i współczesnej. Dokonaj analizy wybranych przykładów.

 

19. Perswazyjny charakter języka reklamy. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady sloganów i tekstów reklamowych.

 

20. Język Twojego środowiska. Zbadaj jego zgodność z obowiązującymi normami językowymi.

 

21. „Minimum słów, maksimum treści". Omów tę tendencję językową, analizując zgromadzony materiał językowy.

 

22. Oryginalność języka poezji B. Leśmiana. Przeanalizuj zagadnienie na podstawie wybranych wierszy poety.

 

23. Specyfika polszczyzny XVII wieku. Rozważ problem, poddając analizie „Pamiętniki" J. Ch. Paska lub inne przykłady prozy pamiętnikarskiej tego okresu.

 

24. Język publicystyki prasowej. Na przykładzie artykułów prasowych omów cechy charakterystyczne oraz najczęściej spotykane błędy językowe, analizując zgromadzony materiał językowy

 

25. Zmiany w języku polskim w XIX i XX wieku. Rozważ zagadnienie na podstawie analizy języka dowolnych utworów literackich powstałych w XIX i XX wieku.

 

26. Na podstawie wybranych tekstów literackich omów cechy charakterystyczne języka polskiej liryki funeralnej, analizując zgromadzony materiał językowy.

 

27. Przeanalizuj, bazując na przykładach, błędy językowe najczęściej popełniane przez prasowych, radiowych i telewizyjnych sprawozdawców sportowych.

 

28. Językowe kształtowanie świata w poezji. Funkcje środków artystycznych. Omów zagadnienie na podstawie analizy utworów wybranego artysty.

 

29. Zapożyczenia językowe. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń
w języku polskim.

 

30. Omów specyfikę tworzywa językowego wybranego twórcy kabaretowego na konkretnych przykładach tekstów.